×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 7,715 articles on LGBTQIA+ Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  LGBTQIA+ Wiki


  <poem> | Ā, watashi wa betsu no risuku o okashimashita | Nani o subeki ka oshiete wa ikemasen | mata, nani o subeki ka oshiete moraemasen | watashi wa hitori de yunīkudesu

  | fure rarenai kono shōnen | anata ga aisuru koto ga dekinai kono shōnen | kono otokonoko wa anata no kokoro o kowashimasu | hitori de odoru, fukōna tamashī

  | yūhi o mitekudasai | utsukushī ga, kesshite anata no monode wanai | watashi wa ī kōdō o shimasu | demo watashi no honshō wa dete kimasu

  | heya ni hairu to sairen ga narimasu

  | fure rarenai kono shōnen | anata ga aisuru koto ga dekinai kono shōnen | kono otokonoko wa anata no kokoro o kowashimasu | paradokkusu, kōri no yō ni tsumetai

  </poem>

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.